JEDNOGŁOŚNY BUDŻET NA TRUDNY ROK 2022

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2022. Przedstawiamy wydatki w wybranych działach wraz z wykazem przewidzianych inwestycji.

Kwotę dochodów budżetu ustalono na wysokości 84 954 655,00 z tego: dochody bieżące w kwocie 84.022.706,00, a dochody majątkowe w kwocie 931 949,00.

Kwota wydatków budżetu na 2022 rok wynosi: 90 925 682,00 z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 606 397,73, wydatki majątkowe w wysokości 8 319 284,27.

Tradycyjnie, najwięcej gmina przeznaczy na wydatki w dziale: OŚWIATA I WYCHOWANIE – 40.636.232,00 zł. W tej kwocie, utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi pochłonie 17.237.909,00 zł. Na inwestycje oświatowe gmina przeznaczy w przyszłym roku ok. pół miliona złotych.

Najważniejsze gminne inwestycje oświatowe w roku 2022

– termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku – 123.000,00 zł

– rozbudowa Szkoły Podstawowej w Daniszynie – 50.000,00 zł.

– rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach – 50.000,00 zł.

– remont Szkoły Podstawowej w Sobótce – 200.000,00

– zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Daniszynie – 80.000,00 zł.

Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ to kwota 6.194.825,14 zł. W ramach tej kwoty, gmina dopłaci 1.257.133,00 gminie miejskiej do transportu lokalnego. Inaczej mówiąc, tyle Gmina Ostrów Wielkopolski dopłaca miastu z własnego budżetu do kursowania linii autobusowych MZK na terenie gminy.

Okrągły 1 milion zł gmina planuje wydać na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg. Z kolei na inwestycje drogowe gmina chce przeznaczyć 3.903.380,14 zł.

Najważniejsze inwestycje drogowe w gminie w roku 2022

Będzieszyn – przebudowa drogi dz. nr 95 – 150.000,00

Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5 – 430.000,00

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek – 220.000,00

Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich – 300.000,00

Czekanów – przebudowa ul. Środkowej – 100.000,00

Daniszyn (FS) – Instalacja lamp solarnych – 43.334,52

Daniszyn – przebudowa drogi w kierunku Wierzbna – 200.000,00

Franklinów – przebudowa drogi w kierunku Lewkowca – 200.000,00

Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Piaskowa – 50.000,00 + dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa – 200.000,00

Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami – 100.000,00

Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna – 100.000,00

Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa – 150.000,00

Mazury (FS) – budowa chodnika przy drodze „Świnkowskiej” wraz z odwodnieniem – 25.045,62

Projekty przebudowy/budowy dróg gminnych i wewnętrznych – 100.000,00

Słaborowice – przebudowa drogi (przy sklepie) – 200.000,00

Sobótka – przebudowa drogi dz. nr 391 – 100.000,00

Świeligów – przebudowa drogi(zapłocie) – 250.000,00

Topola Mała – przebudowa ul. Spokojnej – 400.000,00

Wtórek – przebudowa drogi ul. Zielona – 50.000,00 + dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wysocko Wielkie – budowa ul. Pruślińskiej – 250.000,00

Wysocko Wielkie(FS) – utwardzenie ul. Świerkowej – 35.000,00

Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna – 150.000,00

Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zakłada wydatki w wysokości 5.172.207,52. Największe wydatki bieżące to dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (920.000,00) i dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (1.038.400,00). Na inwestycje zaplanbowano w tym dziale 2.256.783,41.

Najważniejsze Inwestycje w dziale kultura w gminie w roku 2022

Zacharzew – budowa świetlicy – 2.050.000,00

Wtórek (FS) – zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej – 35.000,00

Wysocko Wielkie (FS) – instalacja przyrządów dla dzieci(placu zabaw) przy siłowni zewnętrznej – 15.802,48

Sadowie(FS) – budowa placu zabaw – 6.395,93

Kwiatków (FS) – zakup traktorka – kosiarki – 10.000,00

Lamki (FS) – zakup kosiarki samojezdnej – 15.000,00

Sadowie (FS) – zakup kosiarki – traktorka – 10.000,00

Świeligów (FS) – zakup kuchni przemysłowej – 14.585,00

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową – 100.000,00

Wydatki w dziale KULTURA FIZYCZNA wyniosą w roku 2022 824.751,72. Na inwestycje zamierza się przeznaczyć 264.305,72 zł.

Najważniejsze inwestycje w dziale kultura fizyczna w gminie w roku 2022

Lamki – budowa boiska szkolnego – 100.000,00

Chruszczyny (FS) – rozbudowa szatni sportowych o pomieszczenia socjalne – 23.165,93

Czekanów (FS) – boisko sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej – 17.000,00

Czekanów (FS) – boisko do siatkówki plażowej – 5.000,00

Lewkowiec (FS) – budowa boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej– 21.099,08

Łąkociny (FS) – Budowa placu sportowo-rekreacyjnego (etap II) – 50.446,87

Szczury (FS) – projekt i budowa pomieszczeń sanitarno – gospodarczych – 37.593,84

Czekanów (FS) – Brzozowy zagajnik w Czekanowie – 10.000,00

Edyta Denkowska

Read Previous

DOROCZNE SPOTKANIE SOŁTYSÓW

Read Next

ŚPIEWAJĄCA STULATKA Z TOPOLI MAŁEJ

Leave a Reply